Barema s.r.o.

na stránkach www.babickatrnava.sk ,

Karpatské námestie 10/A,Bratislava;83106

IČO: 54040701,

DIČ: 2121557603,

spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

 

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Barema s.r.o.,Karpatské námestie 10/A,Bratislava;83106

IČO: 54040701;

DIČ: 2121557603. (ďalej len „Správca“);

 1. Osobnými údajmi se rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci, a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.babickatrnava.sk.;
 2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;
 3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb, a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

 1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.babickatrnava.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;
 2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
 3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;
 4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú:

 • Google Analytics (analýza webových stránok);

bory cookies

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov.

Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

– Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu

– tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

– Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

– Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

– Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

– Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

 1. Na prístup k svojim osobným údajom;
 2. Na opravu osobných údajov;
 3. Na vymazanie osobných údajov;
 4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;
 5. Na prenositeľnosť údajov;
 6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@babickatrnava.sk;
 7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;
 2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

 1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.babickatrnava.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že je ich v celom rozsahu prijíma;
 2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;
 3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 01.10.202